shooting games

rocks

دفاع از کشیش

در این بازی زیبا شما کمتر از ۱۰ ثانیه فرصت دارید تا با استفاده از جعبه های چوبی از کشیش محافظت کنید.