shooting games

en

بازی گوی های رنگارنگ

گوی های رنگارنگ یکی دیگر از بازی های جذاب پازلی است که شما در آن باید گوی های هم رنگ را در کنار هم قرار دهید.

دفاع از کشیش

در این بازی زیبا شما کمتر از ۱۰ ثانیه فرصت دارید تا با استفاده از جعبه های چوبی از کشیش محافظت کنید.